GBP / USD در 4h و 1h در روند صعودی قرار دارد ، ما انتظار داریم برخی از موج اصلاح در اینجا وجود داشته باشد ، اما دوباره باید آن را بیابید و این منطقه را مطابق تصویر مشخص کنید ، لطفاً در تجزیه و تحلیل جداگانه جهت روزانه مختلف را مشاهده کنید - # GBPUSD
تجزیه و تحلیل بیشتر را در restforex.com پیدا کنید

GBPUSD 4h restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian